ขณะนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ตามรายเวทีข้างล่าง ดังต่อไปนี้

 เวที | กลุ่มเป้าหมาย