1. ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม
2. สำรวจและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ทั้งในส่วนของทางรถไฟ สถานีรถไฟ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำเอกสารประกวดราคา
3. ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน