สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ภายใต้งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21-24 กันยายน 2558 

meeting1การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยกำหนดให้มีการประชุมฯ 5 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 กันยายน รายละเอียดดังนี้