Banner web groupextendท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติม ตามรายเวทีข้างล่าง ดังต่อไปนี้